ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.
 
Μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγι-κού Ινστιτούτου (πράξη 09/2011) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη δι-δασκαλία των Μαθημάτων και των τριών τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου. Συγκεκριμένα:
 
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές να κατα-νοήσουν τη σχέση που συνδέει μεταξύ τους τα ιστορικά γεγονότα ούτε το πλέγμα των συνθηκών υπό τις οποίες αυτά συντελέστηκαν. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ολοκλήρωση της ύλης μέσα στο διδακτικό έτος. Επειδή όμως σε πολλές περιπτώσεις η συστηματική διδασκαλία όλου του βιβλίου καθίσταται αδύνατη λόγω αντικειμενικών προβλημάτων προτείνεται ως απολύτως αναγκαία η διδασκαλία των κατωτέρω ενοτήτων. Όσον αφορά τις ενότητες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη, θεωρείται αυτονόητο ότι ο/η εκπαιδευτικός θα μεριμνήσει ώστε, μέσα από μια ευσύνοπτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων τους, να διασφαλισθεί η συνέχεια και η συνοχή της ιστορικής αφήγησης.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για όλες τις τάξεις ότι οι ιστορικές πηγές που περιέ-χονται στα σχολικά βιβλία ιστορίας δεν αποτελούν προέκταση της αφήγησης του βιβλίου και επομένως δεν πρέπει να διδάσκονται ως επιπλέον γνωστικά στοιχεία, των οποίων ζητείται κατά τις εξετάσεις η εκμάθηση, αλλά αποτελούν μεθοδολογικά εργαλεία για την άσκηση της κριτικής σκέψης των μαθητών.
 
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Κεφάλαιο Β΄: Η Εποχή του Χαλκού (3000-1100 π.Χ.)
2. Ο Κυκλαδικός πολιτισμός (σελ.21-22)
3. Ο Μινωικός πολιτισμός (σελ.23-25)
4. Η θρησκεία και η τέχνη των Μινωιτών (σελ.26-28)
5. Ο Μυκηναϊκός κόσμος (σελ.29-32)
6. Η Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη (σελ.33-34)
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Κεφάλαιο Γ΄: Ο Ελληνικός κόσμος από το 1100 έως το 800 π.Χ., (σελ.37-41)
Κεφάλαιο Δ΄: Αρχαϊκή Εποχή (800-479 π.Χ.), (σελ.43-66)
Κεφάλαιο Ε΄: Η Ηγεμονία της Αθήνας (479-431π.Χ.), (σελ.69-80)
Κεφάλαιο ΣΤ΄: Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων
(431-362 π.Χ.), (σελ.83-93)
Κεφάλαιο Ζ΄: Η ανάπτυξη της Μακεδονίας (σελ.96-105)
Κεφάλαιο Η΄: Οι Τέχνες και τα Γράμματα την Κλασική Εποχή (σελ.107-116)
Κεφάλαιο Θ΄: Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι
1. Tα ελληνιστικά βασίλεια (σελ.118-120)
2. Η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο (σελ. 121-122)
3. Το ρωμαϊκό κράτος αποκτά μεγάλη δύναμη (σελ. 123-124)
4. Η υποταγή του ελληνικού κόσμου (σελ. 125-126)
Κεφάλαιο Ι΄: Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο 
1. Η ρωμαϊκή ειρήνη (σελ. 138-139)
4. 3ος αιώνας μ.Χ. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε κρίση (σελ. 144-145)
5. Κωνσταντίνος: Η μεγάλη στροφή (σελ. 146-147)

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717),
Ι. Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελ. 7-9)
ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους (σελ. 16-21)
Κεφάλαιο Δεύτερο: Λαοί στον περίγυρο του βυζαντινού κράτους
Ι. Ο Βαλκανικός κόσμος κατά τον Μεσαίωνα
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σελ.23)
2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σελ.24-25)
ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα
2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ (σελ.29-30)
Κεφάλαιο Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025)
(σελ.32-51)
Ι. Παγίωση της Βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία
ΙΙ. Κοινωνία και Οικονομία
Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (1025-1453) (σελ.53-68)
Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το Σχίσμα με τη Δύση
ΙΙ. Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο
ΙΙΙ. Ανασύσταση του Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς
Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου (σελ.70-73 και 80-84)
1.Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (σελ.70-73)
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική (σελ.80-84)
Κεφάλαιο Έκτο: Η μεσαιωνική Ευρώπη (σελ.89-90)
Ι. Η εξέλιξη της Μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος-10ος αι.)
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του (σελ.89-90) 
Κεφάλαιο Έβδομο: Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος-18ος αι.) 
Ι. Οι ανακατατάξεις στη μεταμεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία
1. Οι ανακαλύψεις (σελ. 110-112)
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (σελ. 113-119)
3. Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση (σελ. 120-123)
4. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 15ο ως το 18ο αιώνα. (σελ. 124-128)
ΙΙ. Ο Ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία (σελ. 133-138).
 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφάλαιο πρώτο: Οι απαρχές διαμόρφωσης του Νεότερου κόσμου
• Η εποχή του Διαφωτισμού (σελ.10-13)
• Η αμερικανική επανάσταση (σελ.14-15)
• Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794), (σελ.16-19)
Κεφάλαιο δεύτερο: Η ελληνική επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο της ανάδυσης των εθνι-κών ιδεών και του φιλελευθερισμού στην Ευρώπη 
5. Ο Ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. (σελ.23-25)
6. Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη (σελ.26-27)
7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες (σελ.28-29)
8. Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827), (σελ.30-32)
9. Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συ-γκρότηση κράτους (σελ.33-34)
10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη (σελ.35-37)
Κεφάλαιο τρίτο: Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο τον 19Ο αιώνα
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης (σελ.41-43)
13. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανά-στασης (σελ.44-45)
Κεφάλαιο τέταρτο: Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις αρχές του 20ου αιώνα (σελ.55-71) 
Κεφάλαιο έκτο: Η Ελλάδα από το κίνημα στο Γουδί (1909) έως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων (1913) (σελ.82-88)
Κεφάλαιο έβδομο: Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η ρωσική επανάσταση (1914 – 1918) (σελ.89-99)
Κεφάλαιο όγδοο: Ο Μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922) (σελ. 100-110)
Κεφάλαιο ένατο: Η εποχή του Μεσοπολέμου (1919-1939) (σελ. 111-122)
Κεφάλαιο δέκατο: Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα (σελ.123-136)
Κεφάλαιο ενδέκατο: Διεθνείς εξελίξεις από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου έως τα τέλη του 20ου αιώνα
50. Η πολιτική διαίρεση της μεταπολεμικής Ευρώπης (σελ.138-140)
Κεφάλαιο δωδέκατο: Η Ελλάδα από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου έως τα τέλη του 20ου αιώνα (σελ.150-165)
Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Οι προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης και η Ελλάδα (σελ.166-170)
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜMΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
ΤΑΞΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
 
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Η Ομήρου Οδύσσεια θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφό-σον ο διδάσκων το επιθυμεί) από τον Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
 
Τα εισαγωγικά σημειώματα των ραψωδιών αποτελούν στοιχεία αναφοράς κατά την επεξεργασία δηλαδή αξιοποιούνται, αλλά δεν απομνημονεύονται και ούτε αποτελούν εξεταστέα ύλη.
Ο διδάσκων φροντίζει να εντάσσει τα επιλεγμένα προς αναλυτική επεξεργασία αποσπάσματα στο πλαίσιο της ραψωδίας στην οποία ανήκουν, αξιοποιώντας τις περιληπτικές αναδιηγήσεις του περιεχομένου των ραψωδιών και ενθαρρύνοντας, κατά την κρίση του και σύμφωνα με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, την ανάγνωση ανθολογημένων αποσπασμάτων του εγχειριδίου.

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Οι Ηροδότου Ιστορίες θα διδαχτούν κανονικά δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί) από την 1η Μαρτίου μέχρι τον Μάιο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Θα διδαχτούν κανονικά τα Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα και το Ανθολόγιο Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και οι άνθρωποι σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
 
ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ: ΙΛΙΑΔΑ
Το βιβλίο Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί) από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος Φεβρουαρίου.

 
Ο διδάσκων φροντίζει να εντάσσει τα επιλεγμένα προς αναλυτική επεξεργασία αποσπά-σματα στο πλαίσιο της ραψωδίας στην οποία ανήκουν, αξιοποιώντας τις περιληπτικές αναδιηγήσεις του περιεχομένου των ραψωδιών και ενθαρρύνοντας, κατά την κρίση του και σύμφωνα με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, την ανάγνωση ανθολογημένων αποσπασμάτων του εγχειριδίου.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ)
Το βιβλίο Αρχαία Ελλάδα. ο Τόπος και οι Άνθρωποι θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομά-δα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί) από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.
 

ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
1) ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
 
Το αντικείμενο θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων επιθυμεί) από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος Φεβρουαρίου. Ο διδάσκων επιλέγει α-νάμεσα στα βιβλία Δραματική Ποίηση. Ευριπίδη Ελένη και Δραματική Ποίηση. Αριστο-φάνη Όρνιθες, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
 
Δραματική Ποίηση. Ευριπίδη Ελένη
 
Ως εισαγωγή, από το εγχειρίδιο Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας θα διδαχθούν οι σ. 63-74 και 88-96. Από τις σ. 88-96 θα δοθεί έμφαση στα χαρακτηριστικά του έργου του Ευριπίδη και οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ονομαστικά τα έργα του. Στο περιεχόμενο των σ. 76-87 (Οι μεγάλοι Τραγικοί: Πρόδρομοι, Αισχύλος, Σοφοκλής) να γίνει απλή αναφορά.
 

 

Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη Όρνιθες

 
Από το εγχειρίδιο Δραματική Ποίηση. Αριστοφάνη Όρνιθες ως Εισαγωγή θα διδαχθούν οι σελίδες 10-18. Υποστηρικτικά ο διδάσκων μπορεί να αναφερθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια από το εγχειρίδιο Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
 

2) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 
Το αντικείμενο θα διδαχτεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (εφόσον ο διδάσκων επιθυμεί, σε συνεχόμενο δίωρο) από τον Μάρτιο και μετά (σύνολο 13 ώρες).
 

Επισημαίνεται ότι οι εισαγωγές στα κεφάλαια θα διδαχθούν ως εισαγωγές στη θεματική των κειμένων και στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την ερμηνεία τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διδαχθούν ανεξάρτητα από τα κείμενα ως ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Προκειμένου να διευκρινιστούν συγκεκριμένα σημεία των εισαγωγών, ο διδάσκων, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο, μπορεί να διαβάσει κείμενα από το εγχειρίδιο τα οποία δεν προβλέπονται στη διδακτέα ύλη.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 
ΤΑΞΕΙΣ Α΄ Β΄ Γ΄ Γυμνασίου
 
• Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκονται δύο (2) ώρες την ε-βδομάδα με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί ο διδάσκων, είναι συνεχόμενο.
• Στην Α΄ και Β΄ τάξη μπορούν να διδαχτούν 20 περίπου λογοτεχνικά κείμενα (15 για τα εσπερινά) εκ των οποίων δύο ή τρία κείμενα από την ξένη λογοτεχνία. 
• Στην Γ΄ τάξη πρέπει να διδαχτούν κείμενα από όλες τις ιστορικές περιόδους. Όπου υ-πάρχουν κείμενα της ξένης λογοτεχνίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκριτική ανάγνωση.
• Στην Γ΄ τάξη καλό είναι να γίνει διδακτική αξιοποίηση των εισαγωγικών σημειωμάτων που αφορούν στην ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας. Τα στοιχεία αυτά δεν διδά-σκονται ούτε αξιολογούνται αυτόνομα, αλλά πάντοτε σε αναφορά με το διδασκόμενο κείμενο.
• Σε όλες τις τάξεις οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα βιβλία Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Διευκρινίζεται ότι τα βιβλία αυτά δεν προορίζονται για αυτόνομη διδασκαλία, αλλά έχουν στόχο να λειτουργήσουν συμβουλευτικά και συμπληρωματικά για το μάθημα της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. 
• Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, στο πλαίσιο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μεν κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)

Α΄ Τάξη
• Από τις Ενότητες 1-18 του διδακτικού βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου, Α. Παπαθωμά κ.ά., έκδ. ΟΕΔΒ, δεν θα διδα-χθεί το Α΄ Μέρος (Κείμενο) των Ενοτήτων 5, 8, 9, 16, 17, 18, καθώς και τα αντί-στοιχα παράλληλα Κείμενα του Επιμέτρου. Το Β΄ και Γ΄ Μέρος όλων των Ενοτή-των (1-18) θα διδαχθεί κανονικά.

Β΄ Τάξη 
• Από τις Ενότητες 1-18 του διδακτικού βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου» των Α. Παπαθωμά, Μ. Γαλάνη κ.ά., έκδ. ΟΕΔΒ, δεν θα διδαχθούν τα εξής: α) Ενότητα 4η, 6η, 8η, 10η, 18η: Α΄ Μέρος (Κείμενο και παράλληλα Κείμενα του Επιμέτρου). β) Ενότητα 14η: Β΄2 Μέρος (Ετυμολογικά). γ) Ενότητα 16η: Α΄ Μέρος (Κείμενο και παράλληλο Κείμενο του Επιμέτρου) και Β΄1, 2 Μέρος (Λεξιλογικά και Ετυμολογικά). δ) Ενότητα 17η: Β΄1, 2 Μέρος (Λεξιλογικά και Ετυμολογικά). Η υπόλοιπη ύλη του βιβλίου θα διδαχθεί κανονικά.
 
Γ΄ Τάξη
• Από τις Ενότητες 1-12 του διδακτικού βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυ-μνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου, Β. Χαραλαμπάκου κ.ά., έκδ. ΟΕΔΒ, δεν θα διδαχθεί το Α΄ Μέρος (Κείμενο και παράλληλα Κείμενα του Επιμέτρου) των Ενοτήτων 5, 7, 10, 12. Το Β΄ και Γ΄ Μέρος όλων των Ενοτήτων (1-12) θα διδαχθεί κανονικά.
• Η διδακτέα ύλη από το βιβλίο «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση» Γ΄ Γυμνασίου των Ν. Μπούρα, Κ. Ναστούλη, Α. Σακελλαρίου, έκδ. ΟΕΔΒ, (κατά το 3ο τρίμηνο: Μάρτιος-Μάιος) ορίζεται ως ακολούθως:
i. Εισαγωγή: Τα κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VΙΙΙ θα διδαχθούν κανονικά. Τα κε-φάλαια IV, VI, VII δεν θα διδαχθούν.
ii. Κείμενο: Από το Α΄ Βιβλίο θα διδαχθούν τα κεφάλαια: 13,3-7, 15, 3-8, 16, 4-7. Από το Β΄ Βιβλίο θα διδαχθεί το κεφάλαιο 4, 9-11. Από το Ε΄ Βιβλίο θα διδαχθεί το κεφάλαιο 19, 1-3. Από το Ζ΄ Βιβλίο τα κεφάλαια: 28-30. Τα υπόλοιπα κεφάλαια δεν θα διδαχθούν.
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 
Στη διδακτέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα, Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων Γυμνασίου.
Για κάθε ενότητα των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας, συμπληρωματικά προς το ΔΕΠΠΣ, το ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003, σελ. 3778-3794) και προς τις διδακτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στα Βιβλία Εκπαιδευτικού Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, προτείνονται τα εξής: 
• Ο ενδεικτικός χρόνος για τη χρονική κάλυψη της γλωσσικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου. 
• Η συνοπτική διδασκαλία ορισμένων τμημάτων των εγχειριδίων, εφόσον υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί, ή η παράλειψή τους, εφόσον ο διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί. 
• Η διδασκαλία ορισμένων γραμματικών φαινομένων και των συναφών με αυτά δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη Γραμματική. 
• Σημεία που αφορούν την εξοικείωση των μαθητών με τα κειμενικά είδη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό και προφορικό λόγο.
Σημειώνεται ότι οι διδάσκοντες/διδάσκουσες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκάστοτε διδακτικών στόχων και του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, μπορούν να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, δραστηριότητες κ.ά.) και από άλλες πη-γές, με σκοπό την εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων, την περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με ποικίλα κειμενικά είδη και την καλλιέργεια της ικανότητάς τους να κατανοούν και να παράγουν επιτυχώς προφορικό και γραπτό λόγο.
 
Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σύνολο: 65 διδακτικές ώρες

 
 
 

 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ
Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου
ΣΕΛ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
82-84 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Τα κείμενα της ενότητας και οι ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων προτείνεται να αξιοποιηθούν κατ’ οικονομία από το διδάσκοντα, π.χ. από τα τρία εισαγωγικά κείμενα μπορούν να επιλεγούν ένα ή δύο.
2. Κατά τη διδασκαλία του ρήματος να τονι-στούν: 
• η διάκριση ανάμεσα στις φωνές (μορφολο-γία) και τις διαθέσεις (σημασιολογία) [Β2.2., Β2.3], 
• οι χρόνοι του ρήματος και το ποιον ενέρ-γειας [Β2.4.]
• να τονιστεί η σπουδαιότητα του ρήματος για τα αφηγηματικού τύπου κείμενα και να δοθούν παραδείγματα αξιοποίησης των ρηματικών χρόνων στα αφηγηματικά κειμενικά είδη (προφορικά/γραπτά, ιστορικές αφηγήσεις, αφηγήσεις συμβάντων κ.λ.π).
3. Να διευκρινιστεί στους μαθητές ότι ο παρα-κείμενος ανήκει στη χρονική βαθμίδα του πα-ρόντος και να προσαρμοστεί ο σχετικός πίνακας της σ. 91 [Β2.4.], σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη σ. 35 του εγχειριδίου της Β΄ τάξης.
4. H υποενότητα B3, «Παράγωγα ρήματα», να προσαρμοστεί και να διδαχτεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ενότητα για την παραγωγή και
 τη σύνθεση.
5. Εφόσον υπάρχει χρονικός περιορισμός, προτείνεται η υποενότητα Ε, «Το ρήμα στην αφήγηση», να διδαχτεί συνοπτικά.
84 Β. Το ρήμα 
84-85 Β1. Ο ρόλος και η λειτουργία του 
85 Β2. Οι μορφές του ρήματος. 
85 Β2.1. Πρόσωπο και αριθμός 
86-87 Β2.2. Συζυγίες και φωνές 
87-88 Β2.3. Διαθέσεις του ρήματος 
89-91 Β2.4. Χρόνοι του ρήματος και ποιον ενέρ-γειας 
91-92 Β3. Συνδετικά ρήματα 
92-93 Γ. Παράγωγα ρήματα 
93 Δ. Λεξιλόγιο 
94-95 Ε. Το ρήμα στην αφήγηση 
95-97 ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
97 Διαθεματική εργασία

6η ΕΝΟΤΗΤΑ
Δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
ΣΕΛ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
100-3 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Προτείνεται να γίνει επιλογή μεταξύ των δι-δακτέων κειμένων, ιδιαίτερα των εισαγωγι-κών (1 έως 4). 
2. Να δοθεί έμφαση κυρίως στη διδασκαλία της χρήσης των πτώσεων του ουσιαστικού και στον ετερόπτωτο προσδιορισμό σε γενική [Β1, Β2].
3. Επίσης, να δοθεί έμφαση στην αναγνώριση των μερών της παραγράφου, με παραδείγ-ματα από διαφορετικά κειμενικά είδη καθώς και στη σύνταξη πλαγιότιτλων [Δ].
4. Ως προς την παραγωγή ουσιαστικών [Γ]:
• Η επισήμανση στο «Έμαθα ότι» (σ. 107) [Γ] «Νέα ουσιαστικά παράγονται και με τη χρήση προθημάτων...», προτείνεται να προσαρμοστεί και να διδαχτεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 4η ενότητα πιο πάνω για την παραγωγή και τη σύνθεση.
• Η άσκηση 2 στο «Ακούω και μιλώ» (σ. 106) [Γ] και η άσκηση 1 της σ. 108 [Ε] να προσαρμοστούν ώστε να περιλαμβάνουν μόνο λέξεις με παραγωγικές καταλήξεις.
103 Β. Λειτουργίες – Xρήσεις των πτώσεων του ουσιαστικού 
103 Β1. Oι πτώσεις ως δείκτες για τη σχέση ουσιαστικού και ρήματος 
104-6 Β2. Oι πτώσεις ως δείκτες για τη σχέση ουσιαστικού και ουσιαστικού 
106-7 Γ. Παράγωγα ουσιαστικά 
107-8 Δ. Παράγραφος – Πλαγιότιτλοι 
108-9 Ε. Λεξιλόγιο 
109-10 ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
110 Διαθεματική εργασία

7η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ο κόσμος μέσα από την οθόνη – εικόνα
ΣΕΛ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112-115 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Προτείνεται να διδαχτούν κατ’ επιλογήν ορι-σμένα μόνο από τα εισαγωγικά κείμενα (1-2 από τα 4) λόγω των χρονικών περιορισμών της ενότητας. 
2. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα [B], προτείνεται να δοθεί έμφαση στη σημασιακή διάκριση μετα-ξύ οριστικού και αόριστου άρθρου.
3. Eπίσης, συνιστάται να δοθεί έμφαση στη δι-δασκαλία της περιγραφής [Δ] με τη χρησιμο-ποίηση περιγραφικών κειμένων διαφορετι-κής προέλευσης και είδους και με έμφαση στις λεξικογραμματικές επιλογές (χρήση επιθέτων, ουσιαστικών, ρηματικών χρόνων κ.λπ).
115-117 Β. Οριστικό και αόριστο άρθρο – Άρθρο – Κλίση των άρθρων 
117-118 Γ. Παράγωγα επίθετα 
118-120 Δ. Περιγραφή 
120 Ε. Λεξιλόγιο 
121 ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
122 Διαθεματική εργασία

8η ΕΝΟΤΗΤΑ
Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες. Παρακολουθώ και συμμετέχω
ΣΕΛ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
124-126 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Προτείνεται να διδαχτούν ορισμένα μόνο από τα εισαγωγικά κείμενα (1-2 από τα 4).
2. Συνιστάται να τονιστεί στη διδασκαλία η διά-κριση μεταξύ κύριων και δευτερευουσών προτάσεων και να δοθεί έμφαση στην παρα-τακτική σύνδεση προτάσεων – περιόδων και το ασύνδετο σχήμα [Β2, Β3].
3. Σκόπιμο είναι να επισημανθεί κατά τη διδα-σκαλία η στίξη (κόμματα) ή η απουσία της στις συναφείς συντάξεις.
4. Για την εμπέδωση της διδασκαλίας της υπο-ενότητας Γ, «Aφήγηση», προτείνεται να χρη-σιμοποιηθούν παραδείγματα από διαφορετι-κά κειμενικά είδη του γραπτού λόγου (λογο-τεχνικά κείμενα, κείμενα από τον τύπο και το διαδίκτυο κ.λπ) και να δοθεί έμφαση στα δο-μικά στοιχεία και τις λεξικογραμματικές επι-λογές που διαφοροποιούν τα κειμενικά πα-ραδείγματα.
127 Β. Παρατακτική σύνδεση – Ασύνδετο σχήμα 
127 Β1. Περίοδοι λόγου – Kύριες και δευτε-ρεύουσες προτάσεις 
128-130 Β2. Παρατακτική σύνδεση προτάσεων – περιόδων 
130-131 Β3. Ασύνδετο σχήμα 
131-133 Γ. Αφήγηση 
133-135 Δ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
136 Διαθεματική εργασία
 
9η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης
ΣΕΛ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
138-141 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Τα κείμενα της ενότητας αυτής και οι ερωτή-σεις κατανόησης των κειμένων μπορούν να αξιοποιηθούν κατ’ επιλογήν από το διδάσκο-ντα.
2. Για τη διδασκαλία του συνταγματικού και του παραδειγματικού άξονα [Β, Γ] οι διδά-σκοντες καλούνται να ανατρέξουν στο θεωρητικό και το διδακτικό μέρος του Βιβλίου Εκπαιδευτικού (σ. 103-108). 
3. Οι διδάσκοντες να επιλέξουν από τις δρα-στηριότητες του εγχειριδίου και του Τετραδίου Εργασιών τις καταλληλότερες για το επίπεδο των μαθητών τους.
141-142 Β. Συνταγματικός άξονας 
142-144 Γ. Παραδειγματικός άξονας 
145-146 Δ. Λεξιλόγιο 
146-148 Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
148 Διαθεματική εργασία

10η ΕΝΟΤΗΤΑ
Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
ΣΕΛ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
150-153 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Τα κείμενα της ενότητας μπορούν να αξιο-ποιηθούν κατ’ οικονομία από το διδάσκοντα.
2. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην υποτακτι-κή σύνδεση των προτάσεων [Β2] και τον βαθμό αξιοποίησης της σε ποικίλα κειμενικά είδη (π.χ. προφορικές συζητήσεις έναντι επι-στημονικών κειμένων), καθώς και στη χρήση των λεξικών [Δ].
3. Επίσης, να τονιστεί η χρήση ή η απουσία κόμματος στην υποτακτική σύνδεση (σ. 156).
4. Μαζί με τα σημεία στίξης που αναφέρονται στη σ. 158 να διδαχτεί και το Θαυμαστικό.
5. Σε ό,τι αφορά στη χρήση λεξικών [Δ], προ-τείνεται να αξιοποιηθεί κυρίως το Ερμηνευτι-κό λεξικό της Νέας Ελληνικής του Γυμνασίου.
153 Β .Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων 
153-154 Β1. Δευτερεύουσες προτάσεις 
155 Β2. Υποτακτική σύνδεση προτάσεων 
155-156 Β3. Η στίξη στην υποτακτική σύνδεση 
156-158 Γ. Σημεία στίξης 
159 Δ. Χρήση λεξικών 
160 Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
161 Διαθεματική εργασία

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Σύνολο: 52 ώρες
1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα
ΣΕΛ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
10-14 A. Εισαγωγικά κείμενα 1. Τα κείμενα της ενότητας μπορούν να αξιοποιη-θούν κατ’ οικονομία από το διδάσκοντα.
2. Η παράλειψη του υποκειμένου [B1] και η συμφω-νία υποκειμένου – ρήματος [Β2] μπορούν να διδα-χτούν περιληπτικά, εφόσον υπάρχει χρονικός πε-ριορισμός.
3. Ως προς τα αχώριστα μόρια [Γ]:
• Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τη Γραμματική οι λέξεις που αρχίζουν με αχώριστα μόρια-προθήματα θεωρούνται σύνθετες και όχι παρά-γωγες και ότι στην περίπτωση αυτή το μόριο εί-ναι το α΄ συνθετικό. 
• Πρέπει να διευκρινιστεί όμως στους μαθητές ότι σύμφωνα με ορισμένες γραμματικές οι λέξεις που αρχίζουν με αχώριστο μόριο κατατάσσονται στις παράγωγες λέξεις.
• O πίνακας της σ. 18 να συμπληρωθεί με τα λόγια αχώριστα μόρια ανα-, απο-, κατα-, προσ-.
• Εφόσον υλοποιηθούν η άσκηση 2 της σ. 24 [Ε] του εγχειριδίου και οι ασκήσεις 1, 1α της σ. 12 και 1γ των σ. 12-13 του Τετραδίου Εργασιών, να προσαρμοστεί η διατύπωσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα Γραμματική.
• Γενικότερα, συνιστάται να προσαρμοστεί στο σύνολο του εγχειριδίου και του συναφούς Τετραδίου Εργασιών η διδασκαλία των αχώρι-στων μορίων σύμφωνα με την ισχύουσα γραμ-ματική.
4. Η διδασκαλία των τρόπων ανάπτυξης παραγρά-φου σκόπιμο είναι να συσχετιστεί με τη λειτουργία και την αξιοποίηση τους στο πλαίσιο διαφορετικών κειμενικών ειδών.
5. Η υποενότητα «Άλλοι τρόποι ανάπτυξης παρα-γράφου» [Δ2] μπορεί να διδαχτεί συνοπτικά, αν υπάρχει έλλειψη χρόνου.
15 B. Το υποκείμενο 
15 -16 Β1. Οι μορφές του υποκειμένου 
16-17 B2. Συμφωνία υποκειμένου – ρή-ματος 
17-19 Γ. Παραγωγή με αχώριστα μόρια 
17 Δ. Τρόποι ανάπτυξης παραγρά-φου 
19-20 Δ1. Τρόποι ανάπτυξης παραγρά-φου 
21-23 Δ2. Άλλοι τρόποι ανάπτυξης πα-ραγράφου 
24 Ε. Λεξιλόγιο ενότητας 
25 ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
25 Διαθεματική εργασία 
2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ζούμε με την οικογένεια
ΣΕΛ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
28-31 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Από τα κείμενα 1 έως 4 μπορούν να επιλε-γούν τα καταλληλότερα για τους σκοπούς της διδασκαλίας.
2. Κατά τη διδασκαλία της υποενότητας Β: 
• να τονιστούν οι βασικές σημασίες των ε-γκλίσεων (οριστική: δηλώνει το πραγματι-κό· υποτακτική: το ενδεχόμενο ή το επιθυ-μητό· προστακτική: την προσταγή, την προτροπή ή την απαγόρευση).
• να γίνει αναφορά στους χρόνους στους ο-ποίους εμφανίζεται κάθε έγκλιση, 
• να αναφερθεί στους μαθητές ότι το μη συ-νοπτικό ποιόν ενέργειας ονομάζεται και ε-ξακολουθητικό και ότι το συνοπτικό ονομά-ζεται και στιγμιαίο.
3. H υποενότητα Γ2, «Η μορφή των συνθέτων: το συνδετικό φωνήεν», αν υπάρχει έλλειψη χρόνου, μπορεί να διδαχτεί περιληπτικά.
4. Να δοθεί έμφαση στη σύνταξη περίληψης από πλαγιότιτλους [Δ]. Σκόπιμο είναι να υ-πογραμμιστεί η χρησιμότητα της περίληψης σε διαφορετικά κειμενικά είδη στα οποία αυ-τή ενσωματώνεται (π.χ. σε αναδιηγήσεις συμβάντων γενικά, σε δημοσιογραφικά άρ-θρα κ.ά.)
32 Β. Εγκλίσεις – Χρόνοι 
32-33 Β1. Εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτά-σεις 
33-36 Β2. Χρόνοι του ρήματος 
37 Γ. Τα είδη των συνθέτων 
37-38 Γ1. Τα είδη των συνθέτων 
38 Γ2. Η μορφή των συνθέτων: το συνδετι-κό φωνήεν 
39 Δ. Περίληψη κειμένου – Πλαγιότιτλοι 
40 Ε. Λεξιλόγιο ενότητας 
41 ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
42 Διαθεματική εργασία

3η ΕΝΟΤΗΤΑ
Φίλοι για πάντα
ΣΕΛ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 
44-47 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Από τα εισαγωγικά κείμενα 1 έως 4 προτείνεται να διδαχτούν κατ’ επιλογήν, εφόσον υπάρχει χρονικός περιορισμός, δύο έως τρία. 
2. Να υπογραμμιστεί ότι οι φωνές δεν είναι φο-ρείς σημασίας, σε αντίθεση με τις διαθέσεις (4η ενότητα).
3. Για να αποκτήσουν εποπτεία των ρηματικών κλίσεων, είναι σκόπιμο οι μαθητές να ανατρέ-ξουν στη Γραμματική.
4. Προτείνεται να τονιστεί με τα κατάλληλα πα-ραδείγματα ότι το α΄ συνθετικό των λέξεων μπορεί να ανήκει σχεδόν σε κάθε μέρος του λόγου.
48 Β. Ενεργητική και παθητική φωνή – Συ-ζυγίες 
48-49 Β1. Ενεργητική και παθητική φωνή 
50-51 Β2. Συζυγίες 
51-53 Γ. Το Α’ συνθετικό 
54 Δ. Λεξιλόγιο 
55 Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
56 Διαθεματική εργασία
4η ΕΝΟΤΗΤΑ
Το σχολείο στο χρόνο
ΣΕΛ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 
58-61 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Εφόσον υπάρχει χρονικός περιορισμός, προτείνεται να διδαχτούν κατ’ επιλογήν ορισμένα μόνο από τα εισαγωγικά κείμενα (1-4).
2. Στις διαθέσεις του ρήματος [Β1] να δοθούν μερικά παραδείγματα μετατροπής της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό και η άσκηση 2, σ. 35, του Τετραδίου Εργασιών.
3. Ο πίνακας της σ. 63 για τις ρηματικές διαθέ-σεις μπορεί να μη διδαχτεί.
4. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις μορφές του αντικειμένου και τη διάκριση μεταξύ άμεσου και έμμεσου αντικειμένου [B3]. H διάκριση μονόπτωτα – δίπτωτα ρήματα μπορεί να διδαχτεί συνοπτικά.
5. Τα φαινόμενα κοινωνικής συνοχής προτείνε-ται να εξεταστούν και συγκριτικά σε παρα-δείγματα από διαφορετικά κειμενικά είδη.
62 Β. Διαθέσεις του ρήματος – Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα – Αντικείμενο 
62-63 Β1. Διαθέσεις του ρήματος 
64-65 Β2. Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα 
65-68 Β3. Αντικείμενο – Mονόπτωτα και δί-πτωτα ρήματα 
69 Γ. Συνοχή ευρύτερου κειμένου 
70 Δ. Λεξιλόγιο 
71 Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
72 Διαθεματική εργασία
5η ΕΝΟΤΗΤΑ
Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα
ΣΕΛ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
74-77 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Να διδαχτούν κατ’ επιλογήν ορισμένα από τα κείμενα 1 έως 4 και 6 έως 8.
2. Προτείνεται να περιγραφεί ο σχηματισμός των παραθετικών των επιρρημάτων, συ-μπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στην υποενότητα B1, με αξιοποίηση και του σχετικού υλικού από το εγχειρίδιο Γραμματικής.
3. Οι διάφοροι τρόποι εκφοράς του β΄ όρου σύγκρισης (σ. 80) μπορούν να αναφερθούν συνοπτικά αν υπάρχει έλλειψη χρόνου.
4. Η επισήμανση «Το αρχικό -ο γίνεται -ω ό-ταν οι λέξεις γίνονται β΄ συνθετικά ή παρά-γουν λέξεις με αχώριστα μόρια», που περι-λαμβάνεται στο «Μαθαίνω για το β΄ συνθετικό» (σ. 83), να προσαρμοστεί σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω (1η ενότητα) για τα αχώριστα μόρια.
5. Η διδασκαλία της περιγραφής και της αφή-γησης σκόπιμο είναι να εστιασθεί στα στοι-χεία δομής και τις διαφορές μεταξύ διαφο-ρετικών κειμενικών ειδών που ανήκουν στον ένα ή στον άλλον από αυτούς τους δύο κειμενικούς τύπους. 

77 Β. Οι βαθμοί των επιθέτων – H σύγκριση 
77-80 Β1. Οι βαθμοί των επιθέτων και των ε-πιρρημάτων 
80-81 Β2. Η σύγκριση 
81-83 Γ. Β’ συνθετικό 
83-84 Δ. Οργάνωση και συνοχή της περιγρα-φής και της αφήγησης 
85 Ε. Λεξιλόγιο 
86 ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
86 Διαθεματική εργασία

6η ΕΝΟΤΗΤΑ
Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές
ΣΕΛ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
88-90 Α. Εισαγωγικά κείμενα 1. Προτείνεται να αξιοποιηθεί το βιβλίο της Γραμματικής για την κλίση των αντωνυμιών. 
2. H διδακτική προτεραιότητα προτείνεται να δοθεί στους αδύνατους τύπους των προσω-πικών αντωνυμιών και στον κειμενικό ρόλο των ισχυρών τύπων τους (έμφαση και αντι-διαστολή).
3. Σε ό,τι αφορά τα άλλα είδη αντωνυμιών η διδασκαλία μπορεί να επικεντρωθεί κυρίως στους συντακτικούς τους ρόλους.
90 Β. Ο
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
#
1
 

maria